หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
ปรัชญา & ปณิธาน
บุคลากร
แผนภูมิปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
ชื่อหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
คุณสมบัติหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โครงสร้างหลักสูตร
สายวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สายวิชาการสื่อสารข้อมูลฯ
สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
ชื่อหลักสูตร
วัตถุประสงค์และหลักสูตร
คุณสมบัติหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โครงสร้างหลักสูตร
Q&A (สำนักประกันฯ)
ประเมินคุณภาพภายใน 2546
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา
Cisco Networking Academy
ตารางสอนอาจารย์
แผนการศึกษา รหัส 48
แผนการศึกษา รหัส 49
รายชื่อนักศึกษา ปี 2550
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2547
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2548
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2549
ประมวลภาพกิจกรรมปี 2550
ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2551
ประมวลภาพกิจกรรม ปี 2552
ข่าวประชาสัมพันธ์ของภาควิชา
ข่าวการประกวดโครงงาน
ทุนและงานวิจัย
ประกาศรับสมัครงาน
แบบบันทึกการมาพบของนักศึกษา
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ (PyTIA 3.0)
 
e-Learning มหาวิทยาลัยพายัพ
e-Library ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร
e-Registra มหาวิทยาลัยพายัพ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยพายัพ
e-Mail @payap.ac.th
 
โครงสร้างหลักสูตร
 

หลักสูตร

ปีที่เริ่มใช้

หน่วยกิต

ปีศึกษา

เกรดต่ำสุด

 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ภาคปกติ   

 10108005370

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)

2537

146

4

2.00

 10108005410

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)

2541

144

4

2.00

 10108005460

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)

2546

144

4

2.00

 10108005480

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปกติ 4 ปี)

2548

144

4

2.00


 
 
ชื่อหลักสูตร
วัตถุประสงค์และหลักสูตร
คุณสมบัติหลักเกณฑ์การคัดเลือก
โครงสร้างหลักสูตร
 
 
 
 
 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
http://cs.payap.ac.th | http://www.payap.ac.th เว็บดีไซน์โดย : http://www.compgang.com