PAYAP UNIVERSITY - Chiang Mai

Student

Student Affairs

ข้อมูลหน่วยงานการให้บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ

เขตแม่คาว ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เขตแก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478 , 053-241255
โทรสาร 053-241983
บริการค้นหาเบอร์ติดต่อภายใน (Website)

สำนักงานอธิการบดี

สายตรงอธิการบดี (Website)
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ ต่อ 224 – 228 (Website)

งานทะเบียนและการรับนักศึกษา

ระบบบริการการศึกษา (Website)
สำนักhttp://reg.payap.ac.thทะเบียนและการรับนักศึกษา โทรศัพท์ ต่อ 366
ศูนย์รับนักศึกษา โทรศัพท์ต่อ 240 – 241 (Website)

งานทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ ต่อ 7832 (Website)(Facebook)
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) โทรศัพท์ ต่อ 7833 (Website)(Facebook)

บ้านพักภารดรภาพและหอพักนักศึกษา

บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ โทรศัพท์ 053-851352
ผู้จัดการหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ ต่อ 4611
หอพักชายอัลฟา โทรศัพท์ ต่อ 4610 – 4612
หอพักหญิงโอเมกา โทรศัพท์ ต่อ 4605 , 4606 , 4608

งานพัฒนานักศึกษา

สำนักพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ต่อ 316 – 317 (Website)
แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิต โทรศัพท์ต่อ 318
นักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท์ต่อ 271 (Website)
บริการอนามัยและประกันสุขภาพ โทรศัพท์ต่อ 320
ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย (Website)
สวัสดิการรักษาพยาบาล (Website)
แนวปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย (Website)

หน่วยงานอื่น ๆ

สำนักบริหารการเงิน โทรศัพท์ ต่อ 300
สำนักหอสมุด โทรศัพท์ ต่อ 7420
หน่วยงานภายในอื่น ๆ (Website)
วิทยาลัยและคณะวิชา (Website)

facebook

address

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่50000