PAYAP UNIVERSITY - Chiang Mai

Program

โครงสร้างหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโทดังนี้

 1. สายวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์
 2. สายวิชาการสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 3. สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และเกมส์
 4. สายวิชาเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

จำนวนหน่วยกิตที่ต้องศึกษา รวมทั้งหมด 129 หน่วยกิต ดังนี้

 • หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
 • หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาแกน 19 หน่วยกิต
   • วิชาแกนด้านวิทยาศาสตร์ 4 หน่วยกิต
   • วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์ 12 หน่วยกิต
   • วิชาแกนทางด้านธุรกิจ 3 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 56 หน่วยกิต
   • กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 17 หน่วยกิต
   • กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต
   • กลุ่มประเด็นองค์การและระบบสารสนเทศ 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโท ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
   • กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์
   • กลุ่มวิชาการสื่อสารและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
   • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และเกมส์
   • กลุ่มเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ
 • หมวดเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

* หมายเหตุ 

facebook

address

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่50000