PAYAP UNIVERSITY - Chiang Mai

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ “วิชาการก้าวหน้า รู้รักพัฒนา คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม” เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

facebook

address

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่50000