PAYAP UNIVERSITY - Chiang Mai

Author Archives

Archive of the posts written by author: agent cs.
Apr
4

สัมมนาวิชาการ “Small Venture – Global Tech Impact”

งานสัมมนาวิชาการ “Small Venture – Global Tech Impact ” โดย Dr.George E. Gerpheide ผู้คิดค้น touch pad และประธานบริษัท C2mw4 LLC จำกัด วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง PC317 ชั้น 3 อาคารเพ็นเทคอสต์ มหาวิทยาลัยพายัพ More photos …

Apr
4

ความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับ บริษัท Human Resocia (ประเทศญี่ปุ่น)

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้ให้การต้อนรับ Mr.Toshiyuki Matsubara และ Ms.Yuka Kawanishi จากบริษัท Human Resocia จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ในการประชุมความร่วมมือสำหรับรายวิชาสหกิจศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาในการเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น More photos …

Apr
4

งานวันวิทยาศาสตร์ 2561

งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ Open Science House โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านงานวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ (ศ.อ.ว.ช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 More photos …

Apr
4

การนำเสนอผลงานนักศึกษา (CS Fair)

ภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ในงาน CS-Fair ปีการศึกษา 2561 More photos …

Apr
4

การบริการวิชาการ

ภาพบรรยากาศการบริการวิชาการสู่ชุมชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ More photos …

Apr
4

การศึกษาดูงาน

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ More photos …

facebook

address

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่50000