PAYAP UNIVERSITY - Chiang Mai

History

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นหลักสูตรมุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพ ในการทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับเป้าหมายของงานอย่างมีจริยธรรม หลักสูตรนี้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ.2550 – 2554 ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ และศักยภาพในระดับสูง รวมถึงแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ที่กล่าวถึงประเด็น จำนวน 5 ด้าน คือ ด้านความท้าทายและโอกาสของเศรษฐกิจไทย ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านโอกาสบนวิกฤตภาวะโลกร้อน ด้านสถาปัตยกรรมทางสังคม และด้านสัญญาประชาคมใหม่ และเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ซึ่งจะเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่ขับเคลื่อนบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม และเทคโนโลย/นวัตกรรมสมัยใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2530 ในปี พ.ศ. 2553 ได้รับการรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอนุมัติให้เปิดสอนภาคค่ำ และได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 2 ปี) จากทบวงมหาวิทยาลัย และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเรื่อยมา มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในปี 2554 และปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (TQF) สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้สากลของ IEEE และ ACM มาเป็นหลักสูตรปีปรับปรุง พ.ศ. 2555 และครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 ทางหลักสูตรได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด สถานประกอบการ ยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมไปถึงสอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้สากลของ IEEE และ ACM ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้รับทราบ/รับรองการเปิดหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ปี) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกเลือก และ/หรือ วิชาโทดังนี้
1) สายวิชาพัฒนาซอฟต์แวร์
2) สายวิชาการสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3) สายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และเกมส์
4) สายวิชาเสริมทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1) สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
2) สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา
3) สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพายัพ
4) สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
5) เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

  • มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ของวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถประยุกต์ใช้กับงานด้านธุรกิจ
  • มีคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
  • มีความสามารถคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  • มีความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นหมู่คณะ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพ ในการทำงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ตรงกับเป้าหมายของงานอย่างมีจริยธรรม ดังปรัชญาของสาขาวิชาฯ “ลึกซึ้งวิชาการ สามารถประยุกต์ใช้ พร้อมก้าวไปกับเทคโนโลยี เพื่อเพาะต้นกล้าไอที พร้อมโตเต็มที่รับใช้สังคม”

facebook

address

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่50000