สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมอบรมแข่งขัน Tech Startup 
รอบคัดเลือกภาคเหนือ  ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 ผ่านเข้ารอบ 2 ทีม
คือทีม Fixer และทีม TopTen ตัวแทนที่เข้าร่วมการแข่งขันคือ นายธีรยุทธ สิโรรส
และ นายศรายุทธ บุญทวี #cspyu

More photos …