Congratulations ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ทุกคนกับความสำเร็จอีกขั้น  ความทุ่มเท ความตั้งใจ ความพยายามตลอดหลักสูตร กับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทุกคน ก้าวต่อไปจะเป็นก้าวของชีวิตการทำงาน การเริ่มต้นความเป็นผู้ใหญ่ #cspyu #สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หาวิทยาลัยพายัพ