อีกหนึ่งประสบการณ์สำหรับอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กิจกรรมสัมมนาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Hackathon 2019) ในวันที่ 4–6 ตุลาคม 2562ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลียนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยี โดยมีผู้พัฒนา ผู้ออกแบบ และผู้ประกอบการในท้องถิ่นและระดับโลก #cspyu