งาน CS-Fair ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561 วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณชั้นล่างอาคารวิวรณ์ โดยภายในงานมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และการนำเสนอผลงานในรายวิชาต่างๆ ซึ่งเวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการฝึกฝนทักษะเชิงบูรณาการ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และความมั่นใจในการก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต

More photos …