งานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และ Open Science House โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านงานวิจัยทดลองทางวิทยาศาสตร์สาหรับเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ (ศ.อ.ว.ช.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

More photos …