ข้อมูลหน่วยงานการให้บริการนักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแม่คาว ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
เขตแก้วนวรัฐ ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053-851478 , 053-241255 โทรสาร 053-241983
บริการค้นหาเบอร์ติดต่อภายใน (Website)

สำงานงานอธิการบดี
สายตรงอธิการบดี (Website)
สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ต่อ 224 – 228 (Website)

งานทะเบียนและการรับนักศึกษา
ระบบบริการการศึกษา (Website)
สำนักhttp://reg.payap.ac.thทะเบียนและการรับนักศึกษา โทรศัพท์ต่อ 366
ศูนย์รับนักศึกษา โทรศัพท์ต่อ 240 – 241 (Website)

งานทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทรศัพท์ต่อ 7832 (Website) (Facebook)
กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) โทรศัพท์ต่อ 7833 (Website) (Facebook)

บ้านพักภารดรภาพและหอพักนักศึกษา
บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ โทรศัพท์ 053-851352
ผู้จัดการหอพักนักศึกษา โทรศัพท์ต่อ 4611
หอพักชายอัลฟา โทรศัพท์ต่อ 4610 – 4612
หอพักหญิงโอเมกา โทรศัพท์ต่อ 4605 , 4606 , 4608

งานพัฒนานักศึกษา
สำนักพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ต่อ 316 – 317 (Website)
แนะแนวการเรียนและการใช้ชีวิต  โทรศัพท์ต่อ 318
นักศึกษาวิชาทหาร โทรศัพท์ต่อ 271 (Website)
บริการอนามัยและประกันสุขภาพ โทรศัพท์ต่อ 320
ขั้นตอนปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย (Website)
สวัสดิการรักษาพยาบาล (Website)
แนวปฏิบัติกรณีเจ็บป่วย (Website)

หน่วยงานอื่น ๆ
สำนักบริหารการเงิน โทรศัพท์ต่อ 300
สำนักหอสมุด โทรศัพท์ต่อ7420
หน่วยงานภายในอื่น ๆ (Website)
วิทยาลัยและคณะวิชา (Website)