คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

คณะวิทยาศาสตร์ มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยยึดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพายัพ คือ “วิชาการก้าวหน้า รู้รักพัฒนา คุณธรรมนำใจ รับใช้สังคม” เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมต่างๆให้แก่นักศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยพายัพได้กำหนดไว้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)