บุคลากร

a-kor2 ดร.พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ประจำห้อง: VV110
โทรศัพท์ภายใน : 7101
Office Hours
คุณวุฒิทางการศึกษา
Ed.D. Instructional Technology, Northern Illinois University, U.S.A.
M.S.I.S. Information System, Strayer College, U.S.A.
B.S.D.P. Data Processing, Strayer College, U.S.A.
bobpic_re Dr. Robert P. Batzinger
http://science.payap.ac.th/cs/bob
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ประจำห้อง: VV201
โทรศัพท์ภายใน : 451
Office Hours
คุณวุฒิทางการศึกษา
PhD Pathobiology, Johns Hopkins University, U.S.A.
Post Doctoral Fellowship in Chemical Carcinogenesis, University of Wisconsin, U.S.A.
MS applied Mathematics and Computer Science, Indiana University, U.S.A.
SB Chemistry, Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
surachet อ.สุรเชษฐ์ วงศ์ชมภู
หัวหน้าระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
ประจำห้อง: VV311
โทรศัพท์ภายใน : 281
คุณวุฒิทางการศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยพายัพ
a-kai-2 อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประจำห้อง: VV101
โทรศัพท์ภายใน : 446
Office Hours
คุณวุฒิทางการศึกษา
M.Sc Information Technology, Assumption University.
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยพายัพ
a_kotchakorn อ.กชกร พระพรตระการ
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจำห้อง: VV201
โทรศัพท์ภายใน : 451
Office Hours
คุณวุฒิทางการศึกษา
M.Sc Computer Science,  Assumption University.
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยพายัพ
0780 อ.กมล รุ่งสอาด
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ประจำห้อง: VV202
โทรศัพท์ภายใน : 451
Office Hours
คุณวุฒิทางการศึกษา
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยพายัพ
0935 อ.ตะวัน ทองพุก
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ประจำห้อง: VV201
โทรศัพท์ภายใน : 451
คุณวุฒิทางการศึกษา
M.Sc Telecommunication And Computer Network Engineering, South Bank University, UK.
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยพายัพ
1397 ดร.เพชรรัช ปะระไทย
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ประจำห้อง: VV202
โทรศัพท์ภายใน : 451
Office Hours
คุณวุฒิทางการศึกษา
Ph.D. Electrical and Electronic Engineering, New Castle University, UK.
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยพายัพ
1107 อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ประจำห้อง: VV102
โทรศัพท์ภายใน : 445
Office Hours
คุณวุฒิทางการศึกษา
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยพายัพ
a_nipaporn อ.นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
อาจารย์ประจำสาขาวิชา
ประจำห้อง: VV201
โทรศัพท์ภายใน : 451
Office Hours
คุณวุฒิทางการศึกษา
M.Sc. Global computing and Multimedia, University of Bristol, UK.
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1714 นายภัทรพล ฐิติอังกูร
(วท.บ.)วิทยาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่
ประจำห้อง: VV102
โทรศัพท์ภายใน : 445