หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ โดยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจะมีการสอนในกลุ่มวิชาสังคมและมนุษย์, กลุ่มวิชาภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิต และเทคโนโลยี ในส่วนของวิชาเฉพาะ จะเป็นการสอนในกลุ่มของวิชาแกนทางด้านวิทยาศาสตร์, วิชาแกนทางด้านคณิตศาสตร์ และวิชาเฉพาะด้าน โดยในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน สามารถเลือกลงวิชาเอกเลือก หรือวิชาโทได้ 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์(วิชาโท), หลักสูตรคอมพิวเตอร์กราฟิกส์(วิชาโท) และ หลักสูตรการสื่อสารข้อมูลและการบริหารเครือข่ายคอมพิวเตอร์(วิชาโท)