ติดต่อเรา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-1255,0-5385-1478 ถึง 0-5385-1486 ต่อ 446, 451, 445
Fax : 053-241983
E-mail : compsci@payap.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/cspyu/