Advisor

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 ปีการศึกษา  อาจารย์ที่ปรึกษา
 ปีการศึกษา 2559 อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 ปีการศึกษา 2558 อ.ดร.เพชรรัช ปะระไทย
อ.ดร.เพชรรัช ปะระไทย
 ปีการศึกษา 2557  0780
อ.กมล รุ่งสอาด
 ปีการศึกษา 2556  อ.กชกร พระพรตระการ
อ.กชกร พระพรตระการ
 ปีการศึกษา 2555  อ.ดร.พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
อ.ดร.พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์
 ปีการศึกษา 2554  อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
อ.พัฒน์นรี ศรีสมพันธ์
 ปีการศึกษา 2553  อ.นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
อ.นิภาภรณ์ เอื้อตรงจิตต์
 ปีการศึกษา 2552  อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
อ.ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์
 ปีการศึกษา 2551  อ.ภูษิต ก้อนสุรินทร์
อ.ภูษิต ก้อนสุรินทร์