17 Apr

ประชุมใหญ่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

re_mg_1400 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559

This slideshow requires JavaScript.