17 Apr

โครงการ Science Spirit

re_img_25600322_140350 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆของคณะวิทยาศาสตร์
ช่วยกันปรับปรุงทางเท้าด้านข้างโรงงานแปรรูปอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Science Spirit
เมื่ีอวันที่ 22 มีนาคม 2560