17 Apr

พิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร

re_mg_1364 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร
ณ ห้องเรวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย
วันที่ 22 มีนาคม 2560