20 Jan

ทุนการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

announcement_mar2017 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยพายัพ แจกทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความสนใจหลักสูตรต่างๆของคณะวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560
คุณสมบัติผู้สมัครขอทุน
ผู้สมัครขอรับทุน ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในปีการศึกษา 2559
เงื่อนไขการรับทุน
1) ผู้ได้รับทุนระดับปริญญาตรี จะได้รับทุนจำนวน 8 ภาคการศึกษาปกติ (5 ภาคการศึกษาปกติ สำหรับนักศึกษาเทียบโอน) โดยชำระค่าเล่าเรียนแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท (ไม่รวมค่าหอพัก)
2) ผู้ได้รับทุน จะได้รับทุนโดยวิธีการเหมาจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา
3) ผู้ได้รับทุน จะต้องมีผลการเรียนขณะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับ 2.50 หากชั้นปีการศึกษาใดต่ำกว่าเกณฑ์ ผู้ได้รับทุนจะไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อไป สิทธิการได้รับทุนการศึกษาสิ้นสุดลงทันที
4) ผู้ได้รับทุนที่ถอนทุกรายวิชาในภาคเรียนใดๆ หรือลาพักตลอดภาคการเรียนใดๆ จะไม่ได้รับทุนการศึกษาอีกต่อไป สิทธิการได้รับทุนการศึกษาสิ้นสุดลงทันที
5) ผู้ได้รับทุน ตามหลักเกณฑ์นี้ อาจขอรับทุนตามหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ แต่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาเพียงประเภทใดประเภทหนึ่ง เพียงประการเดียว
6) ผู้ได้รับทุน มีหน้าที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนับรวมกันไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงในปีการศึกษาที่ได้รับทุน
ระยะเวลาให้ทุน ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2560