08 Dec

การเขียน Resume การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนแบบฟอร์มสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

dsc_3918 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ การเขียน Resume การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนแบบฟอร์มสมัครงาน ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ยุพาวรรณ รักกตัญญู และ อาจารย์ ดร.โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559