08 Dec

การเตรียมความพร้อมและบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน

dsc_3746 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมและบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน
โดย อาจารย์ เสฎฐวุฒิ หนุ่มคำ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559