21 Oct

Cabling Contest #4

1477020351621 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งบัน Cabling Contest ปีที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิลล์ วันที่ 21 ตุลาคม 2559