21 Oct

ศึกษาดูงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซี เค คาร์ตัน จำกัด