10 Oct

บริการวิชาการ เทศบาลตำบลต้นเปา

1476095383407 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประชุมข้อมูลวิจัยร่วมกับเทศบาลตำบลต้นเปา เพื่อบูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชน ในหัวข้อระบบจัดการฐานข้อมูลของเทศบาลตำบลต้นเปา