20 Sep

การสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักพัฒนาระบบ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 และ 18 กันยายน 2559