22 Jan

รับทุนสนับสนุนงานวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ จากสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ

12122742_10203797246050471_1067362683888603646_nนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ CS499 จากสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ มีรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวสุภาวดี เขื่อนเพ็ชร
นางสาวศิริพร พุทธวงศ์
นายเอกธนา ช่อประเสริฐ
นายศาสตราวุธ จันอาสา