31 Jan

จัดอบรม “การใช้สื่อออนไลน์ (Line / Facebook)” เทศบาลหนองป่าครั่ง

lnfb_170131_0028 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดอบรม “การใช้สื่อออนไลน์ (Line / Facebook)” ในหัวข้อ พรบ.คอมพิวเตอร์ กับการใช้สื่อออนไลน์ ให้ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลหนองป่าครั่ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ Read More