08 Dec

การเขียน Resume การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนแบบฟอร์มสมัครงาน ภาษาอังกฤษ

dsc_3918 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ การเขียน Resume การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนแบบฟอร์มสมัครงาน ภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ ยุพาวรรณ รักกตัญญู และ อาจารย์ ดร.โรเบิร์ท แบทซิงเงอร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559

 

08 Dec

การเตรียมความพร้อมและบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน

dsc_3746 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมและบุคลิกภาพสำหรับการสมัครงาน
โดย อาจารย์ เสฎฐวุฒิ หนุ่มคำ คณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559