21 Oct

Cabling Contest #4

1477020351621 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมแข่งบัน Cabling Contest ปีที่ 4 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนวิลล์ วันที่ 21 ตุลาคม 2559 Read More
21 Oct

ศึกษาดูงาน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซี เค คาร์ตัน จำกัด

10 Oct

บริการวิชาการ เทศบาลตำบลต้นเปา

1476095383407 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ,สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ประชุมข้อมูลวิจัยร่วมกับเทศบาลตำบลต้นเปา เพื่อบูรณาการงานวิจัยร่วมกับชุมชน ในหัวข้อระบบจัดการฐานข้อมูลของเทศบาลตำบลต้นเปา
Read More