15 Jun

The Media Skool (สิงคโปร์) และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พบปะเพื่อสร้างความร่วมมือ การจัดการหลักสูตรระยะสั้น ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับ Mr. Ben Lim (Founder) และ Mrs. Adelin Lim (Sales & Marketing) The Media Skool (http://themediaskool.com/) จากประเทศสิงคโปร์ เพื่อสร้างความร่วมมือ การจัดการหลักสูตรระยะสั้น ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 59