10 Mar

บริการวิชาการสู่ชุมชน

1936350_1282932928390305_423803666637672096_n อาจารย์ณัฐวุฒิ บุญโรจน์วงค์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ที่คริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559