22 Jan

รับทุนสนับสนุนงานวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ จากสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ

12122742_10203797246050471_1067362683888603646_nนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยโครงงานคอมพิวเตอร์ CS499 จากสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ มีรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวสุภาวดี เขื่อนเพ็ชร
นางสาวศิริพร พุทธวงศ์
นายเอกธนา ช่อประเสริฐ
นายศาสตราวุธ จันอาสา

 

22 Jan

เข้าร่วมแข่งขัน ACM-ICPC 2015 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

11226001_10203917223890749_3391512043873079329_n นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแข่ง ACM-ICPC 2015 ระดับประเทศ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
ระหว่างวันที่ 22-23 ตุลาคม 2558