28 Apr

CS Fair ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558

csfair2015สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรม CS Fair ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2558

เพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ให้แก่ผู้ที่สนใจบริเวณใต้ถุนอาคารวิวรณ์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558