17 Apr

ประชุมใหญ่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

re_mg_1400 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมการประชุมใหญ่นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 Read More
17 Apr

โครงการ Science Spirit

re_img_25600322_140350 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาอื่นๆของคณะวิทยาศาสตร์
ช่วยกันปรับปรุงทางเท้าด้านข้างโรงงานแปรรูปอาหาร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Science Spirit
เมื่ีอวันที่ 22 มีนาคม 2560
Read More